Obchodní podmínky

Kontaktní údaje prodávajícího

Název: ÚČETNICTVÍ UMB s.r.o.
Sídlo, kontaktní adresa, provozovna: Osek 45, 338 21
IČ: 28000447
Spisová značka C 20852 vedená u Krajského soudu v Plzni
Telefon: 371580380
Email: umb@umb.cz
Provozní doba: po telefonické domluvě na telefonu 602431371

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Platby za objednané zboží jsou přijímány pouze bankovním převodem na základě zálohové faktury, objednané zboží bude odesláno po připsání platby na účet prodávajícího. V případě osobního odběru lze provést platbu za zboží v hotovosti v sídle prodávajícího. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 10 dnů od potvrzení objednávky, pokud u
jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu
prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného
plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit. Cena za zboží je uvedena u jednotlivých produktů v tomto e-shopu. Způsob doručení a cenu za doručení si kupující vybírá před odesláním objednávky. Po kliknutí na odkaz odeslat objednávku kupující vyjadřuje svůj souhlas s cenou objednávaného zboží, způsobem dopravy a cenou za doručení zboží. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně emailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující
prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo
smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby. Prodávající poskytne spotřebiteli vzorové poučení o právu na odstoupení.

Práva a povinnosti z vadného plnění v případě prodeje spotřebního zboží

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad v případě prodeje spotřebního zboží

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny;
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Vyřízení reklamace v případě prodeje spotřebního zboží

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Záruka v případě prodeje licence software

Na jednotlivé softwarové produkty poskytuje výrobce programu záruku, která se vztahuje:

na výrobní vady příruček a instalačních médií k softwarovému produktu,
na bezvadnou funkcionalitu softwarového produktu v souladu s dokumentací a jejími dodatky,
přičemž výrobce programu odpovídá pouze za funkčnost aktuálních verzí softwarového produktu, nikoli za vady starších verzí,
na tiskové výstupy upravené výrobcem programu na zakázku

Podmínkou vzniku nároku na záruku u softwarového produktu je registrace softwarového produktu v zákaznickém centru do 30 dní od jeho převzetí. V případě zakoupení licence prostřednictvím obchodního partnera musí registraci softwarového produktu provést sám vlastník licence, a to v zákaznickém centru na internetových stránkách výrobce programu.

 

Záruční doba v případě prodeje licence software

výrobce programu poskytuje záruční dobu:
na softwarový produkt: v délce 6 měsíců od data uzavření licenční smlouvy,
u tiskových výstupů upravených výrobcem programu na zakázku: v délce 6 měsíců od data jejich předání, případným provedením opravy v průběhu této záruční doby se délka záruky prodlužuje o dobu, po kterou společnost výrobce programu prováděla opravu, u takto opravených tiskových výstupů nevzniká nárok na novou záruční dobu

 

Záruční podmínky v případě prodeje licence software

Záruka je poskytována vlastníkovi licence.

Kupující je povinen při osobním převzetí přebíraný softwarový produkt řádně zkontrolovat a prohlédnout. U softwarového produktu je povinen provést kontrolu balení a v případě, že zjistí poškození balení, musí odmítnout jeho převzetí. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče. Pozdější reklamace z těchto uvedených důvodů nebude uznána.

Při volbě způsobu dodání poštou nebo prostřednictvím smluvního přepravce je kupující povinen ověřit stav zásilky při jejím převzetí od přepravce. V případě ztráty nebo poškození zásilky při přepravě je kupující povinen sepsat se zástupcem přepravce zápis o poškození nebo ztrátě softwarového produktu, aby bylo možné uplatňovat náhradu vzniklé škody u přepravce. Zástupce přepravce tento zápis potvrdí. O vzniklých skutečnostech kupující neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů, písemně vyrozumí prodávajícího a jako přílohu zašle zápis sepsaný s přepravcem. V případě, že kupující výše uvedený zápis nevyhotoví, má se za to, že se vzdává náhrady za poškozené nebo chybějící kusy zásilky.

Na pozdější reklamace způsobené během přepravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky nebylo ani při náležité prohlídce zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do 7 dnů od převzetí zboží.

Omezení záruky u softwarových produktů

výrobce programu nezaručuje, že softwarový produkt splní všechny požadavky uživatele. Záruka se nevztahuje a za vadu softwarového produktu nebo za závadu nebo škodu softwarovým produktem způsobenou dále nelze považovat:

případy, kdy je softwarový produkt používán v rozporu s dokumentací,
absenci vlastností či funkcí, které nejsou uvedeny v dokumentaci,
skutečnost, že softwarový produkt v sobě neobsahuje případné legislativní změny, které nebyly výrobce programu známy v okamžiku jeho vývoje,
případy, kdy je softwarový produkt provozován na nevhodném hardware nebo hardware, který je v rozporu s aktuálními doporučenými systémovými požadavky uvedenými v dokumentaci nebo v aktualizované podobě na internetových stránkách výrobce programu.
skutečnost, že softwarový produkt nepracuje na hardware, který není běžně dostupný v okamžiku jeho vývoje, nebo na hardware či operačním systému, který není podporován,
případy, kdy je softwarový produkt provozován na chybně nakonfigurovaném počítači nebo na chybně nastavené počítačové síti,
případy, kdy je softwarový produkt provozován spolu s programy jiných výrobců, které znemožňují jeho bezvadný chod,
případy, kdy provádí uživatel zásahy do databázových souborů pomocí jiných prostředků než dodaným softwarovým produktem,
případy, kdy u softwarových produktů označených POHODA PZD, POHODA SQL, POHODA E1, PAMICA SQL a POHODA Business Intelligence nebyla provedena instalace technikem s odpovídající certifikací.

Uživatel produktu je povinen pravidelně provádět zálohy dat a jejich archivování, včetně kontroly bezchybnosti vytvořené zálohy. Výrobce programu neodpovídá za ztrátu či poškození dat, která nebyla správně zálohována.

Výrobce programu není povinen poskytovat zákaznickou podporu a provádět vývoj nebo údržbu starších verzí softwarového produktu.

Výrobce programu nese odpovědnost za prokázanou škodu, kterou zaviní porušením svých povinností. Výrobce programu nenese odpovědnost za ušlý zisk vlastníka licence.

Výrobce programu nese odpovědnost za skutečnou škodu maximálně do výše ceny za softwarový produkt uhrazené při nabytí licence. Toto ujednání se nepoužije v případě, že kupujícím je spotřebitel.

Vlastník licence je povinen prověřit softwarový produkt z hlediska jeho funkčnosti a použitelnosti v konkrétní situaci dříve, než začne s jeho používáním. Toto platí i pro produkty, které vlastník licence obdrží v rámci odstraňování vad nebo aktualizace (SERVIS).

Uplatnění reklamace v případě prodeje licence software

Reklamaci softwarového produktu je možné uplatnit písemně na adresu sídla společnosti výrobce programu.

Reklamace musí obsahovat:

identifikaci vlastníka licence nebo kupujícího včetně uvedení kontaktní osoby a kontaktních údajů,
přesné označení reklamovaného softwarového produktu, včetně instalačního čísla licence,
popis reklamované vady,
kopii dokladu o zakoupení softwarového produktu,
příručky nebo instalační média, jejichž vada je reklamována,

Vlastník licence, resp. kupující provádí zaslání předmětu reklamace na vlastní náklady a odpovědnost.

Vyřízení reklamace v případě prodeje licence software

Řádně uplatněná reklamace bude vyřízena v souladu s VOP a občanským zákoníkem. Příručky a instalační média vykazující zjevné poškození či zjevné vady obsahu budou v rámci záruky bezplatně vyměněny za bezvadná a výrobce programu je zašle vlastníkovi licence na vlastní náklady.
Reklamované vady funkcionality programu budou prověřeny. O výsledku šetření bude uživatel informován e mailem nebo písemně. V případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná, bude uživateli bezplatně poskytnuta aktualizace softwarového produktu řešící reklamovanou vadu.

Při převzetí zboží k reklamaci vystaví výrobce programu kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo na reklamaci uplatnil. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí výrobce programu kupujícího e-mailem nebo písemně.

Jestliže nelze prokázat, že vada softwarového produktu byla způsobena výrobcem programu, nebo v případě neoprávněné reklamace bude vlastníkovi licence, resp. kupujícímu účtována činnost spojená se zjišťováním příčiny, ověřováním nebo odstraňováním vady uváděné vlastníkem licence, resp. kupujícím podle ceníku individuálních služeb platného v době provádění těchto úkonů. Toto ujednání se nepoužije v případě, že kupujícím je spotřebitel.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. srpna 2017.